Togethr dienstverlening met ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wist u dat er ook subsidie mogelijkheden zijn (tot 50% van de kosten voor een externe adviseur) als u Togethr laat helpen bij gerelateerde HR projecten?

Togethr heeft al verschillende organisaties mogelijk helpen met via soort gesubsidieerde projecten. Graag vertellen wij u meer over deze interessante subsidie mogelijkheid:

 

Inleiding en doel

De subsidieregeling ESF, Duurzame Inzetbaarheid (bedrijven/instellingen), heeft als doel om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen. Onder ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt verstaan: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers, om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Veel HR projecten kunnen onder dit doel vallen.

Projecten dienen expliciet gericht te zijn op de bewustwording, sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid, om er aan bij te dragen dat medewerkers tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven.

 

Doelgroep

Organisaties met tenminste twee werknemers in dienst kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

 

Subsidiabele thema’s en activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van externe adviseurs, bijvoorbeeld een adviseur van Togethr. Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies. Subsidiabele thema’s zijn:

 1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder veilig werken met stoffen, een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 2. Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

NB: Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden enkele voorwaarden die wij graag met u bespreken.

 

Niet subsidiabel

Activiteiten zonder focus op duurzame inzetbaarheid en/of activiteiten die de zorgplicht en wettelijke plicht van de werkgever raken, zoals:

 • Procesverbetering (gericht op productiviteit/kostenverlaging);
 • Scholing;
 • Technische innovatie;
 • Risico inventarisatie en evaluatie;
 • Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • Gangbare branche-standaarden als ISO-certificering en VCA-certificering.

 

Hoogte subsidie

 •  De maximale subsidie bedraagt 50% van een kostenbegroting van € 25.000,-, zijnde € 12.500,-;
 •  De minimale subsidie bedraagt 50% van een kostenbegroting van € 12.000,-, zijnde € 6.000,-;
 •  Het uurtarief van de extern adviseur waarover de subsidie wordt berekend isgemaximeerd op € 100,- per uur (excl. Btw);
 •  Over in rekening gebrachte btw wordt geen subsidie verleend, ook niet wanneer de aanvrager niet btw-plichtig is.

 

Indieningstermijn

In de komende openstellingsronde zijn drie tijdvakken waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend:

 • 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018
 • 12 november 2018 tot en met 16 november 2018
 • 8 april 2019 tot en met 12 april 2019

Voor elk van de drie tijdvakken heeft de overheid € 15 miljoen beschikbaar gesteld. Organisaties kunnen in meerdere tijdvakken subsidie aanvragen, bijvoorbeeld als zij worden uitgeloot, maar kunnen slechts in één tijdvak subsidie verleend krijgen.

 

Meer informatie over mogelijkheden of voorbeeldprojecten? Neem gerust contact met ons op via j.brandt@togethr.nl. Togethr kan u helpen met de aanvraag.